Algemene voorwaarden

Arabelle’s

In2marketing bvba
Kwadestraat 13, 8551 Heestert, België
hello@arabelles.be
Tel:+32(0)479942394
BE 0536.639.236
RPR Kortrijk

Artikel 1: Algemeen
De e-commerce website van Arabelle’s, een vennootschap met maatschappelijke zetel te Kwadestraat 13, 8551 Heestert – België, BTW BE 0536.639.236, RPR Kortrijk, hierna Arabelles genoemd biedt haar klanten de mogelijkheid om de producten uit haar webwinkel online aan te kopen.

Deze algemenen voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Arabelle’s en op elke tussen Arabelle’s en de Klant tot stand gekomen overeenkomst of bestelling. Bij het plaatsen van een bestelling via de webwinkel van Arabelle’s aanvaardt de klant deze Voorwaarden uitdrukkelijk, waarmee hij instemt met de toepasselijkheid van deze Voorwaarden.  Bijkomende voorwaarden van de klant worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door Arabelle’s aanvaard zijn.

Artikel 2: Prijs
Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EURO, steeds inclusief BTW en alle andere verplicht door de klant te dragen taksen of belastingen.
Indien leverings-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld.
De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto’s zijn decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.

Artikel 3: Aanbod
Ondanks het feit dat de online catalogus en de e-commerce website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden Arabelle’s niet. Arabelle’s is wat de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis. Arabelle’s is in geen geval aansprakelijk ingeval van manifeste materiële fouten, zet- of drukfouten.

Wanneer de klant specifieke vragen heeft over bv. beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij de klant om vooraf contact op te nemen via onze klantendienst via onze mailbox hello@arabelles.be.
Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door Arabelle’s. Arabelle’s kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

Artikel 4: Online aankopen + betaling
De betaling gebeurt altijd vóór verzending van de goederen.

De koop is pas definitef afgesloten als Arabelle’s binnen de 10 dagen uw betaling ontvangen heeft door overschrijving van het volledige bedrag, inclusief BTW, op onze bankrekening ING BE92 3631 2232 5023 met vermelding van uw bestelnummer.

Indien het pakket afgehaald wordt, kan er vooraf via overschrijving of cash bij afhaling betaald worden.  Een datum voor afhaling dient steeds per e-mail afgesproken te worden.

Bij elke elektronische bestelling van producten verklaart de klant uitdrukkelijk akkoord te zijn met deze algemene voorwaarden door het aanvinken van de checkbox “Akkoord”. Een elektronische bestelling zonder deze akkoordverklaring is, behoudens bedrog, technisch onmogelijk zodat deze voorwaarden steeds bindend zijn in hoofde van de klant.

De klant heeft de keuze tussen verschillende online betaalwijzen :
• via Kredietkaart
• via Bancontact/ Mister Cash
• via IDeal
• via PayPal

Arabelle’s is gerechtigd een bestelling te weigeren ingevolge een ernstige tekortkoming van de klant met betrekking tot bestellingen waarbij de klant betrokken is.

Artikel 5: Levering en uitvoering van de overeenkomst
Artikelen besteld via deze webwinkel worden geleverd in België en Nederland.

De verzendkosten bedragen: 4,5 EUR voor levering in België, 8 EUR voor levering in Nederland, Luxemburg en Frankrijk.
De levering gebeurt door Bpost.

Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan Arabelle’s kenbaar heeft gemaakt.

De klant kan ook opteren voor afhaling bij Arabelle’s.  De goederen blijven 14 dagen beschikbaar voor afhaling.  Indien de klant de bestelde goederen niet komt afhalen wordt geen terugbetaling voorzien.

Tenzij anders overeengekomen of uitdrukkelijk anders bepaald, worden de goederen aan de woonplaats van de klant geleverd binnen 30 dagen na ontvangst van de bestelling.

Indien Arabelle’s niet binnen de normale leveringstijd kan leveren, omdat de producten niet voorradig zijn, stellen wij u hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte.

Alle op de internetsite  genoemde termijnen zijn indicatief.  Aan de genoemde termijnen kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.

Het is belangrijk dat u bij ontvangst van uw producten controleert of deze conform uw bestelling zijn, en als dit niet zo is Arabelle’s hiervan binnen de 24u verwittigt.  Arabelle’s tracht immers steeds een goede oplossing te vinden voor elk mogelijk probleem met de levering van je bestelling.

Het risico wegens verlies of beschadiging gaat over op de klant vanaf hij (of een door hem aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is) de goederen fysiek in bezit heeft gekregen. Het risico gaat echter al over op de klant bij levering aan de vervoerder, als de vervoerder van de klant de opdracht heeft gekregen de goederen te vervoeren en deze keuze niet door Arabelle’s was geboden.

Artikel 6: Eigendomsvoorbehoud
De geleverde artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de klant, de exclusieve eigendom van Arabelle’s.
De klant verbindt er zich toe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van Arabelle’s te wijzen, bv. aan eenieder die op de nog niet geheel betaalde artikelen beslag zou komen leggen.

Artikel 7: Herroepingsrecht
De Klant beschikt volgens art. VI.47 en volgende WER over de mogelijkheid om zijn aankoop op afstand te herroepen binnen een termijn van 14 dagen.

Je kan het pakket met ongeopende producten steeds terug sturen naar ons binnen de 14 dagen na ontvangst van het product.  De verzendkosten zijn voor jouw rekening.

De klant dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd door middel van een bewijs van verzending.

Terugsturen kan naar : Arabelle’s, Kwadestraat 13, 8551 Heestert, België. Van zodra de producten werden geopend kunnen we geen teruggave meer aanvaarden.

Binnen de 14 dagen na het ontvangen van de teruggestuurde producten storten we het aankoopbedrag (met verzendingskosten in mindering) terug op jouw rekening.

Vermits de artisanale dranken door Arabelle’s worden gemaakt na ontvangst van de door de klant geplaatste bestelling, is het door de wet voorziene herroepingsrecht voor verkoop op afstand NIET van toepassing voor deze producten.
De wet voorziet immers een uitzondering op het herroepingsrecht voor goederen die beperkt houdbaar zijn.

De Klant kan bijgevolg niet afzien van zijn aankoop op de e-commerce website van Arabelle’s voor deze producten.

Artikel 8: Garantie
Krachtens de wet van 21 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen heeft de consument wettelijke rechten. Deze wettelijke garantie geldt vanaf de datum van levering aan de eerste eigenaar. Elke commerciële garantie laat deze rechten onverminderd.

Om een beroep te doen op de garantie, moet de Klant een aankoopbewijs kunnen voorleggen. Klanten wordt aangeraden om de oorspronkelijke verpakking van de goederen te bewaren.

Voor artikelen die online werden aangekocht en bij de klant thuis zijn afgeleverd, dient de klant contact op te nemen met Arabelle’s en het artikel op zijn kosten terug te bezorgen aan Arabelle’s.

Bij vaststelling van een gebrek moet de klant Arabelle’s zo snel mogelijk inlichten. In ieder geval dient elk gebrek binnen een termijn van 7 dagen na vaststelling ervan door de klant te worden gemeld. Nadien vervalt elk recht op vervanging.

De garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, gebruik van het artikel in strijd met doel waarvoor het ontworpen werd, het niet naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het artikel, hardhandig gebruik, slecht onderhoud, of elk ander abnormaal of incorrect gebruik.

Artikel 9: Aanbiedingen
Aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij anders in de aanbieding vermeld.

Mondelinge toezeggingen verbinden Arabelle’s slechts nadat deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn bevestigd.

Aanbiedingen van Arabelle’s gelden niet automatische ook voor nabestellingen.

Arabelle’s kan niet aan haar aanbieding worden gehouden indien de klant had behoren te begrijpen dat de aanbieding, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevatten.

Artikel 10: Overeenkomst
Een overeenkomst tussen Arabelle’s en klant komt tot stand nadat een bestellingsopdracht op haalbaarheid is beoordeeld door Arabelle’s.

Arabelle’s behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen bestellingen of opdrachten niet te accepteren of uitsluitend te accepteren onder de voorwaarde dat de verzending geschiedt onder rembours of na vooruitbetaling.

Artikel 11: Overmacht
Arabelle’s is niet aansprakelijk indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht.

Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen.  Vertraging bij een wanprestatie door onze toeleveranciers, storingen in het internet, storingen in de elektriciteit, storingen in e-mailverkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van leveranciers en/of fabrikanten van Arabelle’s alsmede van hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht.

Arabelle’s behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor haar verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel te vorderen dat de inhoude van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering molgelijk blijft.  In geen geval is Arabelle’s gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen.

Indien Arabelle’s bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde / het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de afnemer gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract.

Artikel 12: Aansprakelijkheid
Arabelle’s is niet aansprakelijk voor schade aan derden/ziekte van de consument ten gevolge van verkeerde bewaring/opslag.

Arabelle’s is niet aansprakelijk voor schade aan derden toe te schrijven aan het gebruik van de producten na het verstrijken van de houdbaarheidsdatum

Arabelle’s kan niet aansprakelijk gesteld worden door schade ten gevolge van allergische reacties op bepaalde bestanddelen van onze producten.  De klant is voldoende geïnformeerd door de vermelding op het etiket van de aanwezige allergenen.

Artikel 13: Privacy
De verantwoordelijke voor de verwerking, Arabelle’s respecteert de Belgische wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van het privéleven in de verwerking van de persoonlijke gegevens.
De door u meegedeelde persoonsgegevens zullen enkel gebruikt worden voor volgende doeleinden: de uitvoering van de afgesloten overeenkomst, het verwerken van de bestelling, versturen van nieuwsbrieven, reclame- en/of marketingdoeleinden.

U beschikt over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van uw persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kunt u via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan Arabelle’s,
Kwadestraat 13, 8551 Heestert, België of via hello@Arabelles.be, gratis de schriftelijke mededeling bekomen van uw persoonsgegevens. Indien nodig kunt u ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn.

In geval van gebruik van gegevens voor mailings.  Elke mailing bevat instructies om uzelf van lijst te verwijderen.

Wij behandelen uw gegevens als vertrouwelijke informatie en zullen die niet doorgeven, verhuren of verkopen aan derden.
De klant is zelf verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van zijn logingegevens en het gebruik van zijn paswoord. Uw paswoord wordt gecodeerd opgeslagen, Arabelle’s heeft dus geen toegang tot uw paswoord.
Arabelle’s houdt online (anonieme) bezoekersstatistieken bij om te kunnen bekijken welke pagina’s van de internetsite in welke mate bezocht worden.

Indien u vragen heeft over deze privacy statement, kunt u ons contacteren op hello@Arabelles.be.

Artikel 14: Gebruik van cookies
Tijdens een bezoek aan de site kunnen ‘cookies’ op de harde schijf van uw computer geplaatst worden. Een cookie is een tekstbestand dat door de server van een website in de browser van uw computer of op uw mobiel apparaat geplaatst wordt wanneer u een website raadpleegt. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren.

U kan uw internetbrowser zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat de cookies nadien van uw harde schijf worden verwijderd. Dit kan u doen via de instellingen van uw browser (via de help-functie). Hou er hierbij wel rekening mee dat bepaalde grafische elementen niet correct kunnen verschijnen, of dat u bepaalde applicaties niet zal kunnen gebruiken.

Door gebruik te maken van onze website, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.

Artikel 15: Fotomateriaal website
Arabelle’s is eigenaar van alle foto’s op de website en deze zijn auteursrechtelijk beschermd. De materialen mogen dan ook niet zonder toestemming worden gebruikt.

Artikel 16: Aantasting geldigheid – niet-verzaking
Indien een bepaling van deze Voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten.

Het nalaten op gelijk welk moment door Arabelle’s om één van de in deze Voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten.

Artikel 17: Wijziging voorwaarden
Deze Voorwaarden worden aangevuld door andere voorwaarden waar expliciet naar verwezen wordt, en de algemene verkoopsvoorwaarden van Arabelle’s. Ingeval van tegenstrijdigheid, primeren onderhavige Voorwaarden.

Artikel 18: Bewijs
De Klant aanvaardt dat elektronische communicaties en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen.

Artikel 19: Toepasselijk recht – Geschillen
We doen ons uiterste best om tegemoet te komen aan de vragen van onze klanten. We zijn dagelijks telefonisch en per mail te bereiken en gaan er van uit op die manier alle problemen of eventuele klachten te kunnen opvangen. Is er toch een betwisting dan is de Rechtbank van Koophandel van Kortrijk bevoegd.
Op alle aanbiedingen en overeenkomsten is uitsluitend het Belgisch recht van toepassing.